Prijímacích skúšok sa môžete zúčastniť v dvoch termínoch

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK Z

20. JÚNA 2017

Viac informácií získate na telefónnych číslach038/5320024 alebo 0914 320 025
Taktiež elektronickou poštou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     

Kritéria prijímacej skúšky

1. Úspešné vykonanie praktickej  skúšky
Nesie rozhodujúci význam a overujeme ňou schopnosti, zručnosti alebo nadanie potrebné na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania.
    HUDBA - z hry na nástroji
    SPEV - zo spevu
    HERECTVO - z hereckých schopností, zo spevu, s pohybových schopností
    TENEC  - z pohybových schopností
2. Úspešné vykonanie teoretickej skúšky, sluchovej a rytmickej analýzy
Nesie doplňujúci význam. Slúži k overeniu všeobecných hudobných predpokladov ku štúdiu, k zisteniu miery znalostí z hudobnej teórie a k informácii o všeobecnom hudobnom a kultúrnom prehľade uchádzača.
Stiahnite si dokumenty:

Povinné texty pre odbor HDU
Prihláška na štúdium

 

Rozsah prijímacej skúšky:
Praktická skúška z nástroja alebo spevu trvá cca 15 - 20 minút, praktická skúška zo sluchovej a rytmickej analýzy trvá cca 15 minút.Písomná skúška (test) z hudobnej teórie a dejín hudby spolu trvá 30 minút. Sluchová a rytmická analýza je súčasťou písomného testu.
Termín podania prihlášky: 

do 20. júna 2017
Prihlášky žiakov zo základných škôl zasiela príslušný riaditeľ ZŠ, ostatní uchádzači (z iných stredných škôl, z vysokých škôl, nezamestnaní a pod.) podávajú prihlášky priamo na konzervatórium na tlačive prihlášky školy pre tzv. absolventov iných škôl, ktorá sa nachádza na študijnom oddelení školy alebo sa dá stiahnuť na internetovej stránke školy. Pre uchádzačov do piateho a vyššieho ročníka sa konajú talentové prijímacie skúšky (ak určí riaditeľ školy) v termíne druhého kola, prihlášky sa taktiež nachádzajú na študijnom oddelení alebo internetovej stránke školy.
K prihláške na štúdium zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy, obmedzení uchádzača o štúdium a schopnosti študovať zvolený študijný odbor.

Rozhodnutie o prijatí /neprijatí/:
Riaditeľ strednej školy zverejní v zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z.z. zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne.
V tejto lehote bude uchádzačovi zaslané i rozhodnutie o prijatí /neprijatí/.

Odvolanie voči rozhodnutiu:
Uchádzač alebo zákonný zástupca môže proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 
Zrušenie prijatia:
V prípade, že sa uchádzač v stanovenej lehote nezapíše /nezašle do určeného termínu zápisný lístok/, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024, 0914 320 025
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.skdk.sk

http://www.studioskdk.sk

https://konzervatorium.edupage.org/


Zväčšiť mapu

Naši partneri

Kto je online?

Práve tu je 33 návštevníkov a žiadni členovia on-line