Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Aké predmety budeš študovať ak si vyberieš odbor Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu (kód odboru 8234 6).

 

Všeobecné vzdelávanie

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.

 

Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
občianska náuka
dejepis
etická výchova/náboženská výchova
informatika
matematika
fyzika
chémia
základy ekológie
telesná výchova

Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie spracovania jemnej keramiky, modelovania busty, plastiky, točenia na hrnčiarskom kruhu a technologicko–realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti keramiky a porcelánu.

 

Odborné predmety

dejiny výtvarnej kultúry
technické kreslenie
výtvarná príprava
základy fotografovania
ekonomika
písmo
počítačová grafika
figurálne kreslenie
technológia
navrhovanie
prax

     Profil absolvenat študijného odboru Výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu:

  • je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti úžitkovej keramiky a porcelánu, dotvorenia interiérov a exteriérov keramickými technikami v plošnom i priestorovom prevedení, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie
  • vie samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať tak, aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti úžitkovej keramiky
  • má potrebné vedomosti o prírode, človeku a spoločnosti, chápe súvislosti medzi javmi, rozumie všeobecným zákonom a zákonitostiam, vie oceniť kultúrne hodnoty a využívať ich
  • je pripravený na vysokoškolské štúdium tohoto i príbuzných smerov
  • okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch
  • musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi, trvalo sa zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry. Musí byt schopný pracovať samostatne aj v tíme. Používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.
Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.

 

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.ssuv.sk

Zväčšiť mapu

Kto je online?

Práve tu je 45 návštevníkov a žiadni členovia on-line