Úžitková fotografia

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Aké predmety budeš študovať ak si vyberieš odbor úžitková fotografia (kód odboru 8223 6 ).

Všeobecné vzdelávanie

 

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.

Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
etická výchova/náboženská výchova  
dejepis
občianska náuka
fyzika 
chémia
biológia
geografia
matematika
informatika
telesná a športová výchova

Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie maliarskych techník a technologicko–realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti úžitkovej fotografie.

Odborné predmety

základy ekonómie
dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
osobná umelecká prezentácia
technické kreslenie
teória a dejiny scénografie
výtvarná príprava
fotografický dizajn
fotografická tvorba
počítačová grafika
umelecká prax
úvod do scénografie


Absolvent študijného odboru úžitková fotografia:

  • je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti reklamy, grafického dizajnu s  využitím analógovej i digitálnej fotografie
  • má vzdelanie, ktoré prehlbuje vzťah k práci, rozvíja a rozširuje všeobecné schopnosti i samostatné myslenie a pohotové rozhodovanie tak, aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti úžitkovej fotografie
  • má potrebné vedomosti o prírode, človeku a spoločnosti, ktoré mu umožňuje chápať súvislosti medzi javmi, rozumieť všeobecným zákonom a zákonitostiam, oceňovať kultúrne hodnoty a využívať ich
  • je pripravený na vysokoškolské štúdium tohoto i príbuzných smerov
  • by mal byť okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, mal by vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi
  • by sa mal trvalo zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry
  • by mal byť schopný pracovať samostatne aj v tíme, používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie
Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.

 

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.ssuv.sk

Zväčšiť mapu

Kto je online?

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line